جلسه با آقای مهندس شیرزاد

موضوع: جلسه با آقای مهندس شیرزاد

دستور جلسه: بررسی برنامه عملیات بودجه سال 95

زمان شروع و پایان: 9

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید