اطلاعات و نمودار های دریاچه ارومیه

نمودارهای صفحه اول

 

  daily water level

 latest non cloudy image of urmia  

  

29 June 2016-Terra/MODIS 

تراز سطح دریاچه

مقایسه بارش سالیانه حوضه دریاچه ارومیه

 
 
 
 
 
 

 

 طبق آمار منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و  مدیریت بحران، بارش از ابتدای سال آبی جاری تا 17 اردیبهشت 1395 در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نسبت به مدت مشابه بلند مدت به ترتیب رشدی برابر با 7.2%،  20.4% و 16.8% داشته است.

 

*******************************************************************************************************************

 

پهنه‌بندی اختلاف میانگین دمای متوسط روزانه در سال آبی 94-93 نسبت به مدت مشابه در بلند مدت بر حسب درجه سلسیوس

 

در سال آبی 94-93 به طور متوسط دمای متوسط روزانه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بلند مدت حدود 0.6 تا 1.5 درجه افزایش داشته است.

 

 

 

پهنه‌بندی اختلاف میانگین دمای بیشینه روزانه در سال آبی 94-93 نسبت به مدت مشابه در بلند مدت بر حسب درجه سلسیوس

در خصوص دمای بیشینه نکته قابل توجه افزایش بیش از 1.6 درجه‌ای دمای بیشینه روزانه در غرب دریاچه می‌باشد. این مسئله بر افزایش نیاز آبی گیاهان و همچنین میزان تبخیر از سطح دریاچه بسیار تاثیرگذار بوده است.