اطلاعات و نمودار های دریاچه ارومیه

نمودارهای صفحه اول

Body: 

 

  daily water level

 latest non cloudy image of urmia  

  

29 June 2016-Terra/MODIS 

تراز سطح دریاچه

مقایسه بارش سالیانه حوضه دریاچه ارومیه

Body: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبق آمار منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و  مدیریت بحران، بارش باران در سال آبی گذشته (96-1395) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نسبت به مدت مشابه بلند مدت به ترتیب کاهشی برابر با 23.7-، 19.9- و 15- درصد داشته است.

 

*******************************************************************************************************************

 

پهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در سطح کشور بر اساس شاخص دهک‌ها در دوره یک ساله تا پایان مهرماه 1396