محتواهای علمی

بررسی و تحلیل آخرین وضعیت منابع و مصارف آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه

دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در راستای  برنامه ریزی درست در زمینه منابع و مصارف  آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه، شهریور سال ۱۳۹۳ تحلیلی با عنوان"بررسی و تحلیل آخرین وضعیت منابع و مصارف  آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه" انجام داده است.

تحلیل و ارزیابی راهکارهای اجرایی و مطالعاتی دریاچه ارومیه مبتنی بر تجارب سایر دریاچه ها

تحلیل و ارزیابی راهکارهای اجرایی و مطالعاتی پیشنهادی مبتنی بر تجارب سایر دریاچه های مشابه در دنیا گزارشی است که در شهریور سال ۱۳۹۳ از سوی دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه تولید شد.

مدلسازی آب زیرزمینی دشت میاندوآب

خلاصه:  منابع آب زیر زمینی همواره یکی از منابع اصلی تامین کننده آب شیرین در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران بوده اند. حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی از مناطقی می باشد که در آن بخش قابل توجهی از نیاز آبی با اتکا به منابع آب زیرزمینی تامین می شود و طی دو دهه اخیر به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب، با مشکلات بسیاری از جمله کاهش سطح آب دریاچه به علت کاهش آب ورودی از طریق رودخانه ها روبرو شده است.

صفحه‌ها