بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با تصاویر ماهواره ای

خلاصه : حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شمالغربی ایران واقع شده و یکی از حوضه هایی است که در طول سال های اخیر با چالشهای جدی از قبیل خشک شدن دریاچه بیلان منفی آبخوانها تغییرات کاربری افزایش سطح زیر کشت اراضی زراعی آبی و باغی و تغییر الگوی کشت از سمت محصولات کممصرف به محصولاتی با نیاز آبی بالا مواجه شده است. به منظور مدیریت بهتر آب در حوضه داشتن دانش عمیق از اطلاعات پایه از جمله آرایش اراضی و نوع کاربرد آن ضروری است. متاسفانه منابع اطلاعاتی و آماری موجود در مورد وضعیت کاربری حوضه پراکنده ناکافی و بعضاً متناقض میباشند. هدف اصلی از این مطالعه بررسی سطح زیر کشت اراضی زراعی آبی و باغی و سطح پوشش منابع آبی حوضه ارومیه و بررسی نحوه تغییرات آنها در فاصله سالهای ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۳ میلادی میباشد. لذا مطالعه حاضر تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (با تأکید بر کاربری کشت آبی) را در سالهای ۱۹۷۶ ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده (روش حداکثر درستنمایی) تصاویر ماهوارهای لندست مورد بررسی قرار میدهد.


همچنین با استفاده از محصولات پوشش زمین سنجنده مودیس در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ تغییرات پوشش زمین (Land Cover) در حوضه ارومیه در این بازه استخراج و تحلیل گردیده است. برخی از نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که مساحت مجموع اراضی زراعی آبی و باغی در سالهای ۱۹۷۶ ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ به ترتیب معادل ۳۱۸۶ ۴۰۸۳ و ۴۳۳۷ کیلومتر مربع میباشند. لذا نسبت اراضی زراعی آبی و باغی در سال ۲۰۱۳ به سال ۱۹۷۶ برابر ۱.۳۶ میباشد. نسبت مساحت اراضی کشاورزی در نقشه کاربری اراضی استخراج شده از تصاویر ماهوارهای لندست مربوط به سال ۲۰۱۳ به مساحت حاصل از محصول پوشش زمین سنجنده مودیس مربوط به سال ۲۰۱۲ برابر ۰.۷۴ میباشد. به طورکلی آنچه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و در بین سالهای ۱۹۷۶ و ۲۰۱۳ رخداده شامل افزایش سطح زیر کشت اراضی زراعی آبی و باغی و کاهش سطح دریاچه است.

لینک   :         http://ulrpdb.sharif.ir/report/1152


 

 

افزودن دیدگاه جدید