برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

 

با توجه به وضعیت بحرانی افت سطح آب زیرزمینی و وقوع بالغ بر شش میلیارد متر مکعب کسری حجم آبخوانهای کشور که به زیر ساخت های فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی کشور خسارتهای جبران ناپذیری را تحمیل می کند و نیز بمنظور اجرای مفاد بند الف ماده 140 قانون برنامه پنجم توسعه، بند 2 راهبردهای توسعه بلند مدت کشور و بند 6 مصوبه شورای عالی آب که وزارت نیرو را مکلف نموده است در طول برنامه پنجم توسعه 25% از کسری حجم مخازن آب زیرزمینی را جبران نماید، علاوه بر اجرای پروژه های سازه ای مانند تغذیه مصنوعی و احداث بند بر مسیر مسیل ها و رودخانه ها، نیاز به مدیریت غیرسازه ای بمنظور حفظ و حراست از منابع ارزشمند و استراتژیک آب زیرزمینی می باشد. در این راستا دست اندرکاران مدیریت منابع آب کشور با توجه به اهمیت موضوع تلاش فراوانی در جهت انجام وظایفی هماهنگ و بهم پیوسته در قالب طرح تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی با محوریت تعادل بخشی منابع و مصارف نموده است؛ لذا برای تحقق اهداف مذکور در صورت انجام یکسری اقدامات مرتبط با هم و همزمان از جمله تشکیل تیمهای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)، انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز ،کنترل و نظارت با نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، ایجاد تشکلهای آب بران آب زیرزمینی و اطلاع رسانی می توان بطور مستقیم و غیر مستقیم در افزایش توان آبدهی منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از افزایش روند افت سطح آب جلوگیری نمود.

در این گزارش به نقش آب زیر زمینی در تامین نیاز های کشور، وضعیت موجود منابع آب زیر زمینی، تبعات، ادامه وضع موجود، راهکار ها و پیشنهادها، برنامه ی وزارت نیرو برای احیا و تعادل بخشی و انتظارات از بخش خصوصی شرح داده شده است.

برای دانلود این گزارش بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

دیدگاه‌ها

این آب اضافی هم اکنون کجا مصرف میشود؟آیا میتوان از آن باز پس گرفت؟آبی که قرار است صرف تغذیه مصنوعی شود،در حال حاضر کجا مصرف میشود؟زدن بند بر رودخانه با چه هدفی است و قرار است از سهم چه بخشی کم شود.؟واقعاً برخی برنامه هابه معنی دور تسلسل است.برنامه احیا جامعیت ندارد و بر اساس یک یبلان مشخص ارائه نمیشود.آب اضافه ای در حوضه نیست مگر اینکه از سهم یک بخش کم شود تا به زخم دریاچه زده شود.فعلا بخش عمده آب در کشاورزی مصرف میشود و بدون کم کردن سطح اراضی کشاورزی هیچ راهی برای احیا وجود ندارد.نیاز خالص اراضی کشاورزی مستقل از راندمان است و قابل کم کردن نیست ،مگر با کاهش سطح

افزودن دیدگاه جدید