تجارب داخلی

سه دوره با دریاچه ارومیه

نگاهی به دریاچه ارومیه

  

 

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ کشور در گزارشی عمق سنجی دریاچه ارومیه در سه نوبت بهمن ماه 1392 ، اردیبهشت ماه 1394و اسفند ماه   1394  ارائه کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تجارب داخلی