تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیه

«تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیه» یکی از پروژه های سازمان زمین شناسی و تحقیقات معدنی کشور است که در بهار سال 1394  به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، پروژه «تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیه» سازمان زمین شناسی گزارشی 141 صفحه ای است .

در بخشی از نتایج این گزارش آمده: روند غالب خطواره های مغناطیسی منطقه شمال غرب – جنوب شرق بوده که از روند تبعیت می نمایند.

این گزارش در ادامه می افزاید: ضخامت حوضه رسویی در قسمت های مختلف دریاچه متفاوت بوده کمترین میزان ضخامت در قسمت های میانی حوضه و بیشترین آن در قسمت های جنوبی حوضه می باشد؛ به نظر می رسد گسل هایی با روند شمال غرب- جنوب شرق ونیز شمال شرق- جنوب غرب در کف دریاچه نقش اساسی در بوجود آمدن این حالت را ایفا می نمایند.

متن کامل به پیوست آمده است.

تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیه.pdf

 

 

 

 

 

 

   

افزودن دیدگاه جدید