درباره دریاچه ارومیه

سه دوره با دریاچه ارومیه

نگاهی به دریاچه ارومیه

  

 

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ کشور در گزارشی عمق سنجی دریاچه ارومیه در سه نوبت بهمن ماه 1392 ، اردیبهشت ماه 1394و اسفند ماه   1394  ارائه کرد.

بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دراین مطالعه بررسی سطح زیر کشت اراضی زراعی آبی و باغی و سطح پوشش منابع آبی حوضه ارومیه و بررسی نحوه تغییرات آن‌ها در فاصله سال‌های 1976 تا 2013 میلادی می‌باشد. لذا مطالعه حاضر تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (با تأکید بر کاربری کشت آبی) را در سالهای 1976 2010 و 2013 با استفاده از روش طبقه‌بندی نظارت شده (روش حداکثر درستنمایی) تصاویر ماهواره‌ای لندست مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین با استفاده از محصولات پوشش زمین سنجنده مودیس در فاصله سال‌های 2001 تا 2012 تغییرات پوشش زمین (Cover Land) در حوضه ارومیه در این بازه استخراج و تحلیل گردیده است.

پوشش گیاهی اطراف دریاچه

 گفتگویی با  دکتر حسین آخانی، گیاه شناس ایرانی در ارتباط با تاثیر وضعیت موجود بر پوشش گیاهی حوضه دریاچه ارومیه:

پوشش گیاهی اطراف دریاچه ارومیه پیش از شرایط بحرانی سال‌های گذشته، چگونه بود؟ 

گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه

گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه

دریاچه ای که زمانی رسانه ها از آن تیتر زده و به مثابه هیولایی شبیهش می کردند که ساحل ارومیه را میبلعد امروز خواب را از چشم آگاهان ماجرا گرفته و کابوسی برای آبادانی منطقه آذربایجان شده است. کابوسی سیاه با پس زمینه سفید نمکی که هست و نیست کشاورزان را تبدیل به خاطره ای خواهد کرد که تصورش هم حتی دردناک و غیرقابل تحمل است.

ابتدا باید نگاهی به پیشینه دریاچه ارومیه انداخت و از عوامل خشک شدن آن مباحثی را مطرح کرد و سپس به ارائه راهکارهایی پرداخت.

سندرم دریاچه آرال دریاچه ارومیه را نیز خشک کرد. زمان عمل فرا رسیده است

سندرم دریاچه آرال دریاچه ارومیه را نیز خشک کرد. زمان عمل فرا رسیده است

در یاچه‌ی ارومیه یکی از بزرگترین دریاچه‌های نمک در دنیاست که هم اکنون از لحاظ زیست محیطی در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته‌است. نتایج حاصل از مشاهدات ماهواره‌ای با استفاده از فن آوری‌های پیشرفته، نشان داده است سطح دریاچه 88 درصد کاهش یافته است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - درباره دریاچه ارومیه