سازمان زمین شناسی اعلام کرد: دستورالعمل استاندارد برداشت اصولی از دریاچه ارومیه تهیه شد

 دستورالعمل استاندارد برداشت اصولی نمک از دریاچه ارومیه با رعایت ملاحظات زیست محیطی از سوی سازمان زمین شناسی تهیه شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه ، برپایه گزارش سازمان زمین شناسی خشک شدن دریاچه و پدیدآمدن گنبدها و بخش های نمکی بیشتر موجب گردیده که برداشت نمک به طور سنتی و گاهاً صنعتی در این منطقه اهمیت پیدا کند. از آنجا که در بحث برداشت های نمک امکان ایجاد ریزگردهای نمکی مرتبط مطرح می باشد، در این پروژه تدوین دستورالعملی به عنوان یک چارچوب برای رعایت ملاحظات زیست محیطی در مناطق برداشت نمک در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است  این گزارش بعد از ارائه مقدمه، در بخش اول با تاکید بر بخش های اصلی تشکیل دهنده فرآیند برداشت و با بررسی نتایج بدست آمده در بخش مدلسازی، دستورالعمل و چارچوبی به منظور ایجاد حداقل اثرات سوء برداشت بر محیط زیست تدوین و ارائه گردیده است. در انتهای این بخش نیز چک لیستی ارائه شده که می بایست در زمان برداشت در محل توسط ناظرین یا بازرسین زیست محیطی تکمیل و سپس به اداره حفاظت محیط زیست استان ارسال گردد.
بخش دوم موارد و مباحث مرتبط با مدلسازی پراکنش ذرات حاصل از فعالیت های مرتبط با استحصال را با پیش
فرض های تعیین شده و با تمرکز بر مناطق اصلی که در حال حاضر مورد برداشت قرار می گیرند مورد بررسی قرار
می دهد. در اینجا یک معدن فرضی با ظرفیت 9505 تن در روز که معادل با تردد حدود 05 دستگاه تریلی 99 چرخ
می باشد و ضرایب انتشار حاصل از تردد کامیون سه محور و خاور کمپرسی در نظر گرفته شده است.

از نظر موقعیتنیز منطقه قبادلو )موقعیت معدن نمک پورعیوض- جنوب شرقی دریاچه ارومیه( و دو محل فرضی استحصال نمک واقع در ساحل شهر ارومیه )غرب دریاچه( و نزدیک شهر سلماس ) ساحل شمالی روستای قره باغ( نیز در نظر گرفته شده و وضعیت انتشار ریز گردها در این مناطق مدلسازی شد. برای مدلسازی از دو مدل CFD و ADMS  استفاده شد.

عمده فعالیت هایی که منجر به تولید آلایندگی می شوند شامل تردد تریلرها، بادبردگی از سطح پایل های نمک و
همچنین انباشت و برداشت از پایل های نمک می باشند. بررسی بادبردگی از سطح پایل ها با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در آن با استفاده از مدلسازی CFD و با در نظر گرفتن استانداردها مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه با تعیین ضرایب
انتشار برای سایر فعالیت ها با توجه به استانداردهای موجود، تهیه فایل های هواشناسی و نیز تهیه فایل توپوگرافی
منطقه، مدلسازی ذرات در محدوده های مورد اشاره انجام شد.

 

 

افزودن دیدگاه جدید