مطالعات تطبیقی

بررسی و تحلیل آخرین وضعیت منابع و مصارف آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه

دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در راستای  برنامه ریزی درست در زمینه منابع و مصارف  آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه، شهریور سال ۱۳۹۳ تحلیلی با عنوان"بررسی و تحلیل آخرین وضعیت منابع و مصارف  آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه" انجام داده است.

تحلیل و ارزیابی راهکارهای اجرایی و مطالعاتی دریاچه ارومیه مبتنی بر تجارب سایر دریاچه ها

تحلیل و ارزیابی راهکارهای اجرایی و مطالعاتی پیشنهادی مبتنی بر تجارب سایر دریاچه های مشابه در دنیا گزارشی است که در شهریور سال ۱۳۹۳ از سوی دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه تولید شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مطالعات تطبیقی