نقشه استراتیگرافی دریاچه ارومیه با مقیاس 1250000

نقشه استراتیگرافی دریاچه ارومیه با مقیاس 1250000  تهیه شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه نقشه استراتیگرافی دریاچه ارومیه با مقیاس 1250000 با هدف تهیه نقشه های چینه نگاری رسوبات کواترنری دریاچه ارومیه و سه بعدی رسوبات پیشنهاد داده شده است.

در بخشی از چکیده این گزارش آمده است، مراحل اجرای پروژه شامل گردآوری و بررسی داده ها و تصاویر ماهواره ای، برداشت میدانی، آزمایش های مورد نیاز، تلفیق داده ها، تهیه نقشه و گزارش نهایی، می شود.

در ادامه این گزارش نوشته شده است: در این پهنه مکان هایی که رسوبات کواترنری در آنجا رخنمون عمودی دارند شناسایی می شوند تا جهت تهیه ستون های چینه نگاری و بررسی رسوب شناسی منطقه مورد مطالعه قرار گیرند.

متن کامل این گزارش به پیوست آمده است.

 نقشه استراتیگرافی دریاچه ارومیه با مقیاس 1250000

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید