هجوم آب شور به سمت آبخوان ها در بخش غربی دریاچه ارومیه

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  به بررسی هجوم آب شور به سمت آبخوان ها در بخش غربی دریاچه ارومیه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، بررسی هجوم آب شور به سمت آبخوان ها در بخش غربی دریاچه ارومیهدر جریان  بررسی هجوم آب شور به سمت آبخوان ها در بخش غربی دریاچه ارومیه به نتایج قابل توجهی دست یافته است. در بخشی از این نتایج نشان می دهد: شوری بالای آب زیرزمینی در برخی چاه های ساحلی آبخوان ارومیه را می توان به فرایندهایبرهمکنش آب-سنگ/خاک مانند تبادل کاتیونی با کانی های رسی، انحلال رسوبات تبخیری، شوری موجود در منطقه غیر اشباع خاک نسبت داد.

این گزارش می افزاید: در برخی مناطق احتمالاً اثر نفوذ فاضلاب به آبزیرزمینی کم عمق نیز می تواند موثر باشد. با توجه به داده های جمع آوری شده، نفوذ شورابه بسیار رقیق شده دریاچه ارومیه به چند نقطه محدود در آبخوان محدود می شود. داده های صحرایی نشان می دهد که آبخوان ارومیه ممکن است در برخی نقاط تحت تأثیر شورشدگی یا شیرینشدگی ناشی از تغییر فصل و تغییر میزان تغذیه آبخوان قرار گیرد.

متن کامل این گزارش به پیوست آمده است.

بررسی هجوم آب شور به سمت آبخوان ها در بخش غربی دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید