پایان مطالعات ژئوشيمي و هيدروژئوشيمي زيست محيطي_پزشکي در حاشيه غربي درياچه اروميه

 مطالعات ژئوشيمي و هيدروژئوشيمي زيست محيطي_پزشکي در حاشيه غربي درياچه اروميه نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، مطالعات ژئوشيمي و هيدروژئوشيمي زيست محيطي_پزشکي در حاشيه غربي درياچه اروميه منتشر کرد.

این مطالعات که با مدیریت پروژه پریسا پیروزفر پیش رفته بود؛ در سال گذشته به نتیجه رسید.

 

متن کامل این گزارش به پیوست آمده است. 

مطالعات ژئوشيمي و هيدروژئوشيمي زيست محيطي_پزشکي در حاشيه غربي درياچه اروميه

افزودن دیدگاه جدید