پایان مطالعات ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده غربی درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ

 پروژه مطالعات ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده غربی درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ کشور در  آذر سال 93 پروژه مطالعات ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در  قسمتی  از ﻣﺤﺪوده غربی درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  را  انجام داد.

 گفتنی است این گزارش 93  صفحه ای  در سه فصل به تشریح مطالعات ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده غربی درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ پرداخته است.

 

 متن این گزارش به پیوست آمده است.

مطالعات ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده غربی درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ

 

افزودن دیدگاه جدید