گزارش تحلیل آخرین وضعیت دریاچه ی ارومیه از دیدگاه‌ کارشناسان منتشر شد

ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارشی تحت عنوان "بررسی و تحلیل آخرین وضعیت دریاچه ی ارومیه  از دیدگاههای مختلف" منتشر کرد.

در این گزارش وضعیت دریاچه اروميه از دیدگاه زیست محيطي و اكولوژیكي در فصل اوّل و وضعيت حوضه‌ی آبریز دریاچه از دیدگاه زمعين شناسي در فصل دوّم مورد بررسي قرار گرفته است.در فصل سوّم از گزارش اروميه به منظور ارزیابي و تحليل تبخير از سطح  دریاچه  ارومیه در سال‌های اخير، مطالعات اندک موجود در این زمينه تا قبل از شهریور  ماه 1393 مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل چهارم این گزارش، ویژگي های منابع آب‌های سطحي و زیرزميني حوضه آبریز دریاچه اروميه و تغييرات كمّي و كيفي آن در طول زمان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در فصل پنجم این گزارش نحوه اندر کنش آبخوانهای ساحلی با دریاچه ارومیه و هم چنین مباحث و نتیایج کارگروه تخصصی بررسی اندرکنش آبخوانهای ساحلی با دریاچه ارومیه جهت رفع ابهامات موجود، ارائه شده است.

  در فصل ششم این گزارش ، به منظور بررسي و تحليل ميزان تلفات آب ورودی از رودخانه‌ها در محدوده‌ی بافرزون دریاچه و برآورد ميزان آب واقعي ورودی به دریاچه اروميه، با برآورد مقدار آوردها و خروجي ها، بيلان آب دریاچه نوشته شده و مقدار اضافه یا كمبود آب به عنوان مجموع تلفات و آوردها در محدوده ی بافرزون محاسبه شده است.

برای این منظور از داده‌ها، اطّلاعات و گزارشات  تهيه شده تا قبل از شهریور ماه1393 توسط دستگاه‌های اجرایي استفاده سال شده است .   

 

لینک:

final matne aslie gozaresh00.pdffinal matne aslie gozaresh00.pdf

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید