گزارش تدوین چشم‌انداز احیای دریاچه ارومیه منتشر شد

 ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش "تدوین چشم‌انداز احیای دریاچه ارومیه " منتشر کرد.

در این گزارش، ضمن تعیین وضعیت مطلوب و مورد انتظار از دریاچه ارومیه بر مبنای شاخصهای اکولوژیکي تعیین شده برای آن، به تدوین چشم انداز اولیه احیای دریاچه ارومیه، ارزیابی چشم‌انداز پیشنهادی و نهایی‌سازی  آن و در نهایت، تبیین و تشریح مؤلفه‌های چشم‌انداز نهایی از دیدگاه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعي، زیست محیطي و اکولوژیکي) پرداخته شده است.

لینک:           Final matne asli.pdf

 

 

افزودن دیدگاه جدید