گزارش مطالعات اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه


طرح مطالعات اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه از اواخر فروردین ماه سال جاری آغاز گردید. شرح خدمات مطالعات اقتصادی در فاز اول و در بازه زمانی ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان خردادماه سال 1394 ، بر پایه ی " گردآوری مطالعات انجام شده و ارائه پیشنهاد برای فاز دوم" استوار بوده است. بر این اساس سه زیرگروه پژوهشی با توجه به تقسیم بندی شرح خدمات مطالعات اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه با محوریت سیمای اقتصادی حوضه آبریز، اقتصاد آب و اشتغال تشکیل شده است. همچنین کلیه گزارش ها، مقالات، داده ها، صورت جلسات و نظرات گروه های قبلی که مسئول مطالعات اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده اند بررسی و مطالب آنها بر اساس شرح وظایف سه زیرگروه پژوهشی دسته بندی شده است و سه زیر گروه پژوهش بر پایه کارهای گروه های قبلی مطالعات خود را آغاز کردند. زیرگروه های مذکور نتایج کارهای خود را طبق برنامه زمانبندی مشخص ارائه و تشریح کرده اند که نتایج تفصیلی نیز در بخش های سه گانه گزارش حاضر ارائه می شود.

 

گزارش.pdf (5.84 MB)

افزودن دیدگاه جدید