گزارش ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ، ﻫﯿﺪروژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ منتشر شد

ﮔﺰارش ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ با نگاه ﻫﯿﺪروژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گزارشی پیرامون  ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ با نگاه ﻫﯿﺪروژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ منتشر کرد.

در بخشی از نتایج این گزارش آمده است:« ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻟﯽ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و وﺟﻮد دورهﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در رﺳﻮﺑﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺒﺨﯿﺮيﻫﺎ و دورهﻫﺎي ﭘﺮ آﺑﯽ درﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺳﻮﺑﺎت آواري ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ.»

این گزارش می افزاید:« ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﮐﺎﻫﺶ آب ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ، ﻏﻠﻀﺖ اﻣﻼح درﺷﻮراﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ و سولفات، ﮐﻠﺮورﻫﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﻫﺎﻟﯿﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﻟﯿﺖ، ﯾﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻏﻠﻀﺖ اﻣﻼح ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﻟﺬا ﺗﯿﭗ ﺷﻮراﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.»

همچنین اعلام می شود:« ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ رﺳﻮﺑﺎت و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﺨﯿﺮي ﻫﺎ، ﮐﻠﺴﯿﺖ و ﺳﻮﻟﻔﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و سیلیکاتﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨ.»

 

متن کامل به پیوست آمده است.

ﮔﺰارش ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ با نگاه ﻫﯿﺪروژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید