ﮔﺰارش ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ منتشر شد

ﮔﺰارش ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در سال 1393 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ستاداحیای دریاچه ارومیه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور، پروژه ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ با نگاه به اﻗﻠﯿﻢ، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﺳﻨﺠﺶ از راه دور   در سال 90 تهیه شد.

در بخشی از نتایج این گزارش آمده،«درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﻮان اﺳﺖ. اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ و ﺑﺮ  اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﻠﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ. »

ادامه اشاره شده است:«جبههﻫﺎي ﻫﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، رﻃﻮﺑﺖ و رﯾﺰش دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺗﻮده ﻫﻮاي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اي، ﺗﻮده ﻫﻮاي ﻗﻄﺒﯽ اروﭘﺎﯾﯽ، ﺗﻮده ﻫﻮاي ﻗﻄﺒﯽ ﺳﯿﺒﺮي»

همچنین در گزارش آمده است:«ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه 46 تا 52 درصد و حداکثر 91 تا 93 درصد می باشد. این فاکتور نشان دهنده آب و هوای نیمه خشک تا مرطوب  در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺖ.»

 متن کامل این گزارش به پیوست آمده است.

لیمنولوژی و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﻗﻠﯿﻢ، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﺳﻨﺠﺶ از راه دور

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید