ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدی و ﮔﺮد و غبار در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ انجام شد

مطالعات، مدیریت و نظارت بر انجام ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدی و ﮔﺮد و غبار در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ انجام شد. این گزارش به سفارش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری  کشور  و از سوی گروه مشارکت ارس تهیه شده است.

ﻫﺪف این قرارداد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰي و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و در اداﻣﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ است.  

 متن کامل گزارش

عملیات اجرایی مقابله با فرسایش بادی و گرد وغبار در حاشیه دریاچه ارومیه.pdf

افزودن دیدگاه جدید