ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ، آب و نمک

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ﮔﺰارش ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ با توجه به ﺗﻮازن آب، ﻧﻤﮏ و ﻧﺮخ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﻣﻼح به پایان رساند.

به گزارش روابط عمومی ستاداحیای دریاچه ارومیه، در  بخشی از مقدمه گزارش ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ آمده است:« در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ، آب وﻫﻮاي دﯾﺮﯾﻨﻪ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي دﯾﺮﯾﻨﻪ و اﮐﻮﻟﻮژي دﯾﺮﯾﻦ از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند .

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ داﺋﻤﯽ ایران و یکی از بزرگ ترین دریاچه های فوق اشباع از نمک دنیا است.»

گفتنی است اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮآن است در بخشی از تحقیقات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﮏ در اﻃﺮاف و ﮐﻒ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻧﻤﮏ ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧد.

متن کامل این گزارش به پیوست آمده است.

ﮔﺰارش ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﻟﺌﻮﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ، توازن آب و نمک و نرخ ته نشستی املاح

افزودن دیدگاه جدید