اتمام مباحث مربوط به جلسه شورای هماهنگی آب

موضوع جلسه: اتمام مباحث مربوط به جلسه شورای هماهنگی آب

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 16:30

مکان: وزارت نیرو

افزودن دیدگاه جدید