اسکایپ با دانشگاه یوتا

موضوع: اسکایپ با دانشگاه یوتا

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 19

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید