اسکایپ با دانشگاه West Minster

موضوع: اسکایپ با دانشگاه West Minster

دستور جلسه: برنامه ریزی بازدید از دریاچه ارومیه

زمان شروع و پایان: 17

مکان:

افزودن دیدگاه جدید