اسکایپ با سازمان حفاظت محیط زیست استرالیا

موضوع: اسکایپ با سازمان حفاظت محیط زیست استرالیا

دستور جلسه: اسکایپ با سازمان حفاظت محیط زیست استرالیا

زمان شروع و پایان: 10:30

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید