اسکایپ با IIASA

موضوع: جلسه با اسکایپ با IIASA

دستور جلسه: اسکایپ با IIASA

زمان شروع و پایان: 12:30

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید