بازدید از جنوب دریاچه ارومیه و ظرفیت‌های گلخانه‌ای موجود

موضوع: بازدید از جنوب دریاچه ارومیه و ظرفیت‌های گلخانه‌ای موجود

دستور جلسه: بازدید از جنوب دریاچه ارومیه و ظرفیت‌های گلخانه‌ای موجود

زمان شروع و پایان:

مکان: جنوب دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید