بازدید از زاب و جلسه مشترک کارگروه ها و کمیته ها

موضوع: بازدید از زاب

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان:

مکان: ارومیه

 

 

موضوع: جلسه مشترک کارگروه ها و کمیته ها

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 10-12

مکان: دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید