بازدید تیم فنلاندی از دریاچه ارومیه

موضوع: بازدید تیم فنلاندی از دریاچه ارومیه

 دستور جلسه:  بازدید تیم فنلاندی از دریاچه ارومیه

 زمان شروع و پایان:

مکان: حوضه دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید