بازدید دکتر تجریشی و شهربانو امانی

موضوع:  بازدید دکتر تجریشی   از غرفه گروهی از  رسانه ها و گفتگو با مدیران و خبرنگاران  آنها 

زمان شروع و پایان:  15-13

مکان: تهران- نمایشگاه بین المللی مطبوعات

 

موضوع :  بازدید  شهربانو امانی مشاور  رییس سازمان محیط زیست از غرفه های ستاد احیای دریاچه ارومیه و  رسانه ها

زمان شروع و پایان:  17:30-13

مکان: تهران- نمایشگاه بین المللی مطبوعات

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید