بازدید قائم مقام خانه کشاورز از غرفه ستاد احیا

موضوع : بازدید دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز و همراهانشان آقایان پارسا و خراسانی از غرفه ستاد احیای دریاچه ارومیه

 زمان شروع و پایان:  13:30-13

 مکان: تهران- نمایشگاه بین المللی مطبوعات

افزودن دیدگاه جدید