بررسی مسائل ستادی برای تنظیم قرارداد دفتر سیاست گذاری

 

 

عنوان: بررسی مسائل ستادی برای تنظیم قرارداد دفتر سیاست گذاری

 

صورت جلسه: جلسه مشترک دفتر برنامه ریزی و تلفیق با دکتر حمیدی

 

تاریخ: یکشنبه، 1395/02/19

 

زمان: 14:30

افزودن دیدگاه جدید