بررسی کارهای جاری دفتر و کارهای انجام شده با مهندس شیرزاد

موضوع: بررسی کارهای جاری دفتر و کارهای انجام شده با مهندس شیرزاد

دستور جلسه: بررسی کارهای جاری دفتر و کارهای انجام شده با مهندس شیرزاد

زمان شروع و پایان: 13

مکان: تهران، دفتر مهندس شیرزاد

افزودن دیدگاه جدید