بررسی کاهش انرژی مصرفی در گلخانه ها

موضوع: بررسی کاهش انرژی مصرفی در گلخانه ها

دستور جلسه: بررسی کاهش انرژی مصرفی در گلخانه ها

زمان شروع و پایان: 14-16

مکان: تهران، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

افزودن دیدگاه جدید