برگزاری ویدئو کنفرانس با ژاپن در خصوص بررسی امکان همکاری

عنوان جلسه: برگزاری ویدئو کنفرانس با  ژاپن در خصوص بررسی امکان همکاری

 

صورت جلسه: تشکیل جلسه ی جایگاه

 

تاریخ: چهارشنبه، 1395/02/22

 

زمان: 13:00

 

 

افزودن دیدگاه جدید