بیست و ششمین جلسه کمیته هماهنگی

موضوع: بیست و ششمین جلسه کمیته هماهنگی

  دستور جلسه:  پیش جلسه هیأت وزیران

  زمان شروع و پایان: 9-11

مکان: تهران  خانه کشاورز

افزودن دیدگاه جدید