تشکیل جلسه با آقای دکتر ملکی از کمیته اجتماعی فرهنگی

موضوع: تشکیل جلسه با آقای دکتر ملکی از کمیته اجتماعی فرهنگی

دستور جلسه: بررسی و انتقال تجارب و فعالیت‌های ستاد و همچنین ارائه توضیحات در خصوص بخش سیاستگذاری دانشگاه شریف برای شرح خدمات

زمان شروع و پایان: 11-12

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید