تشکیل جلسه با تیم کارشناسی در خصوص پروپوزال SGI

موضوع: تشکیل جلسه با تیم کارشناسی در خصوص پروپوزال SGI

  دستور جلسه:  تشکیل جلسه با تیم کارشناسی برای جمع بندی که در این جلسه در خصوص زمان تحویل پروپوزال کامل زنجیره ارزش محصولات توسط تیم SGI صحبت شد

  زمان شروع و پایان: 12-13

مکان: تهران  خانه کشاورز

افزودن دیدگاه جدید