تشکیل جلسه با خانم لطفی و بررسی شرح خدمات ایشان

موضوع: تشکیل جلسه با خانم لطفی و بررسی شرح خدمات ایشان

دستور جلسه: بررسی وظایف و شرح خدمات بخش روابط عمومی

زمان شروع و پایان: 16:30

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید