تشکیل جلسه با مسئول مرکز توسعه یکپارچه آسیا و اقیانوسیه و جایکا

موضوع: تشکیل جلسه با مسئول مرکز توسعه یکپارچه آسیا و اقیانوسیه و جایکا

دستور جلسه: بررسی امکان همکاری و انتقال تجارب

زمان شروع و پایان: 14

مکان: تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن دیدگاه جدید