تعیین تکلیف فرم های دفتر استانی

جلسه:  تعیین و تکلیف فرم های استانی

زمان شروع و پایان: 12-9

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید