جلسات:خانم توفیق، خانم داوری و اسکایپ با دکتر طباطبایی

موضوع: جلسه با خانم توفیق

 زمان شروع و پایان:11  -10

 مکان: تهران-دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

موضوع: جلسه با خانم  داوری

 زمان شروع و پایان:12:30-11:30

مکان: تهران-دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

موضوع: جلسه اسکایپ با دکتر طباطبایی

 زمان شروع و پایان:15

مکان: تهران-دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

افزودن دیدگاه جدید