جلسات: آقای دکتر اقرا ، آقای دکتر حمیدی ، تیم جایکا

موضوع :  جلسه با آقای دکتر اقرا

زمان شروع و پایان:  10

 

موضوع :    جلسه با آقای دکتر حمیدی

زمان شروع و پایان: 13-11:30

 

موضوع : جلسه با تیم جایکا در خصوص اطلاعات مورد نیاز    

زمان شروع و پایان: 17-15

 

مکان ها :دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید