جلسات: آقای شفیعی، آقای اسکوی، دکتر بهرامی پور

موضوع:   جلسه داخلی ستاد احیاء   

 دستور  جلسه:   گفت و شنود دکتر تجریشی، دکتر احمدی، دکتر کاشانی و بخش‌های بودجه، پایش و فنی دفتر برنامه ریزی و تلفیق در خصوص Special DSS

 زمان شروع و پایان:  10-8

 

موضوع:  جلسه با اقای شفیعی       

 دستور  جلسه:    بررسی امکان همکاری بیشتر با همایش کردستان  

  زمان شروع و پایان:  9:50

 

 موضوع: جلسه با اقای دکتر اسکوی

 دستور  جلسه:  بررسی امکان همکاری      

 زمان شروع و پایان:  11-10

 

  موضوع: جلسه با دکتر بهرام پور

 دستور  جلسه:  SGI

 زمان شروع و پایان:   12:30- 10

 

 موضوع: جلسه بررسی پیش نویس هیات وزیران         

 زمان شروع و پایان:   17- 15

 

 مکان ها: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

افزودن دیدگاه جدید