جلسات: انجمن متخصصان محیط‌ زیست ، داخلی ستاد احیا دریاچه ارومیه

جلسه: انجمن متخصصان محیط زیست

زمان شروع و پایان:   ۱۲:۳۰-۱۰

مکان:   تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

جلسه  داخلی : دکتر چهره نگار و دکتر تجریشی

زمان شروع و پایان:

مکان:  تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید