جلسات با دکتر اعلم الهدی، دکتر وفایی، دکتردواتگری

موضوع:   جلسه  با دکتر وفایی

 دستور  جلسه:   استفاده از ظرفیت های تجارب بین الملل

 زمان شروع و پایان:  15:30

 مکان:   دفتر دکتر وفایی

 

موضوع:  جلسه با دکتر اعلم الهدی  ،    کارگروه استحصال نمک  

 زمان شروع و پایان:  16:30

 مکان: دفتر دکتر اعلم الهدی

 

 موضوع: جلسه با آقای دکتر داوتگری   

 دستور  جلسه:  امکان سنجی همکاری آب و خاک با دانشگاه شریف     

 زمان شروع و پایان:  18

 مکان : تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید