جلسات: بیست و هشتمین کمیته هماهنگی، بررسی DSS

موضوع: بیست و هشتمین جلسه کمیته هماهنگی      

 زمان شروع و پایان:  11:30-9:30

 مکان: تهران- خانه کشاورز

 

 موضوع: پیش جلسه اتاق فکر

 دستور  جلسه:  دکتر تجریشی-مهندس شیرزاد-مهندس حاجی مرادی

 زمان شروع و پایان:  15-14

 مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

  موضوع:    جلسه با خانم دکتر امانی

دستور  جلسه:  گفت و شنود دکتر تجریشی، دکتر احمدی، دکتر کاشانی و بخش‌های بودجه، پایش و فنی دفتر برنامه ریزی و تلفیق در خصوص Special DSS

 زمان شروع و پایان:   15- 14

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 موضوع:   جلسه داخلی ستاد احیاء            

دستور  جلسه:  جلسه با دکتر تجریشی، دکتر احمدی، دکتر کاشانی و بخش‌های بودجه، پایش و فنی دفتر برنامه ریزی و تلفیق در خصوص Special DSS

 زمان شروع و پایان:   17- 15

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

موضوع: جلسه بررسی DSS

 زمان شروع و پایان:  17-15

 مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

افزودن دیدگاه جدید