جلسات داخلی ستاد

موضوع :  جلسه با آقای مهندس شیرزاد

 زمان شروع و پایان:  11:30-10:30

 

 موضوع :  جلسه با آقای مهندس روزبهانی در خصوص کمیته اجتماعی

 زمان شروع و پایان: 12-11:30

 

موضوع :    مصاحبه باخانم روغنی

 زمان شروع و پایان: 13-12:30

 

موضوع :   جلسه با دکتر شاهباز

 زمان شروع و پایان: 15:30-13

 

موضوع :   جلسه با مهندس مجیدی

 زمان شروع و پایان: 16-14

 

مکان ها:دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید