جلسات :دکتر جعفری،دکتر کاشانی، اسکایپ فنلاند

موضوع :  جلسه با آقای اعظم درباره طرحشان

 زمان شروع و پایان:  10:30-9:30

 

موضوع : جلسه با دکتر کاشانی

 زمان شروع و پایان: 12:30-11:30

 

موضوع :   جلسه با دکتر جعفری(دانشگاه تهران)

 زمان شروع و پایان: 15:30

 

موضوع :اسکایپ با فنلاند
زمان شروع و پایان: 17

 

مکان ها:دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید