جلسات ستاد با تیم ملبورن استرالیا

موضوع: جلسه معارفه مسولین دانشگاه شریف با تیم ملبورن

 زمان شروع و پایان:     12:30-8:30

مکان: تهران-سالن شیخ بهایی-دانشگاه  صنعتی شریف

 

موضوع: جلسه جمع بندی و تصمیم گیری در خصوص تشکیل مرکز تحقیقات مشترک

 زمان شروع و پایان:     13:30- 11:30

 مکان: تهران- معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  صنعتی شریف

 

موضوع:  پنل تخصصی سیاست گذاری آب با دانشگاه ملبورن

 زمان شروع و پایان:    17-14

مکان: تهران-معاونت پژوهش و فناوری

 

موضوع:  نشست خبری  تیم  دانشگاه ملبورن

 زمان شروع و پایان:   0 17:3 -17

مکان: تهران-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  صنعتی شریف

 

موضوع:  جلسه با دکتر ضرغام در دفتر صندوق حمایت از پژوهشگران جوان

 زمان شروع و پایان:   22-18

مکان: تهران- صندوق حمایت از پژوهشگران جوان

افزودن دیدگاه جدید